Codi ètic

 

Índex de continguts


1. DEFINICIÓ

2. FINALITAT

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ

4. VALORS CULTURALS

5. PRINCIPIS D’ACTUACIÓ

6. NORMES DE CONDUCTA

7. VIGÈNCIA

8. COMPLIMENT I INTERPRETACIÓ

 

1. Definició

 

El Codi Ètic és un compromís que assumeix CAIXA PENEDÈS com institució financera de caràcter social de naturalesa fundacional privada sense ànim de lucre, independent de qualsevol empresa o entitat, que recull un conjunt de valors culturals i principis generals d’actuació, els quals conformen els pilars bàsics de la responsabilitat social i el bon govern de l’empresa.

Tornar a l’índex ▲

 

2. Finalitat

 

El Codi Ètic té com a finalitat marcar uns fonaments i unes pautes de conducta essencials que sustentin de forma eficaç la presa de decisions en el si de la Institució, alhora que fixa criteris per al comportament dels seus membres de govern i dels seus professionals en allò que tingui a veure amb l’entitat.

La pretensió en tot moment ha de ser la de fer les coses actuant de bona fe i no solsament des del més estricte compliment de la legalitat vigent, sinó a més de manera justa, íntegra i èticament impecable, generant una corrent de comportaments i actituds que enforteixin la reputació social i institucional de CAIXA PENEDÈS.

Tornar a l’índex ▲

 

3. Àmbit d’aplicació

 

Els continguts d’aquest Codi son d’aplicació, amb caràcter general, a totes les persones que formen part directa de l’entitat, tant arran d’un vincle laboral o formant part dels seus ens instrumentals i òrgans rectors, i hauran d’exigir-s’hi també en les relacions externes amb proveïdors, beneficiaris de les activitats socials de la Caixa, clients de l’entitat bancària a través de la qual la Caixa desenvolupa la seva activitat financera, o qualsevol altra que es derivi de la vinculació amb CAIXA PENEDÈS.

Tornar a l’índex ▲

 

4. Valors culturals

La nostra forma d’actuar es sustenta i articula al voltant d’uns valors culturals propis: la confiança, el compromís social, el factor humà, el servei al territori, i la independència.

  • La confiança. El treball diari, el compromís i la iniciativa dels professionals de la Caixa es desenvoluparà per a generar confiança en totes les nostres relacions, basant l’activitat en la transparència, el rigor, la honestedat, la prudència i l’acompliment dels nostres principis.
  •  El compromís social. Ha de ser explícit en el conjunt d’actuacions de la Institució i de manera molt especial en la seva obra social, tant duta a terme de forma directe, com a través dels seus ens instrumentals, les Fundacions.
  •  El factor humà. Es l’element dinamitzador de la Institució i en la seva actuació professional ha de prevaldre una dinàmica de implicació i integració de les persones, respectant i valorant les opinions que permetin el millor desenvolupament dels objectius fixats.
  • El servei al territori. Sense perjudici d’actuacions en d’altres territoris, l’àmbit propi d’actuació de la Caixa, en el que concentrarà la seva actuació, està constituït per Catalunya i Aragó, tot i que, atenent al seu origen comarcal, les comarques penedesenques puguin gaudir d’especial atenció.
  • La independència. En el marc competencial que en cada moment correspongui, els processos de valoració i decisió han d’ésser íntegres i objectius, allunyats de tota influència que pugui malmetre la imatge de la Institució o beneficiar opcions socials o polítiques que qüestionin la seva credibilitat o autonomia.

Tornar a l’índex ▲

 

 

5. Principis d’actuació

 

Respecte a les persones

 

CAIXA PENEDÈS vetllarà de forma activa pel respecte dels drets fonamentals de tota la plantilla, garantint la no discriminació o l’assetjament per motius de raça, gènere, nacionalitat, religió, orientació sexual, estat civil, opinions polítiques o qualsevol condició personal, física o social de les persones. No seran tolerades conductes violentes, ofensives, abusives o irrespectuoses ni qualsevol actitud que atempti contra la dignitat de les persones. Amb aplicació tant al personal propi, com a la seva relació amb qualsevol grup d’interès.

Les relacions jeràrquiques han de ser respectuoses i es vetllarà perquè no es produeixi abús de poder o d’autoritat en el seu àmbit, procurant en tot moment un clima de treball positiu. També es promouran mecanismes per afavorir la conciliació de la vida familiar, personal i laboral, així com els que afavoreixin la igualtat d’oportunitats a l’accés al treball i a la promoció professional.

Es potenciarà la capacitat de l’equip humà a través de la motivació, la participació, la formació i la comunicació. S’actuarà amb criteris pertinents en ordre a obtenir l’equilibri entre la eficiència i la humanitat, i la avaluació personal de la plantilla es realitzarà amb criteris de imparcialitat, objectivitat i justícia.

 

La integritat

 

CAIXA PENEDÈS mostrarà amb honestedat i claredat la seva identitat i forma de procedir, sota el principi rector de la transparència que ha de guiar les seves relacions amb les autoritats supervisores i amb els seus òrgans

de govern en l’entorn en que desenvolupi la seva acció social. Les seves actuacions hauran de basar-se en un coneixement i procediment que evidenciïn els seus propòsits, mantenint el més alt nivell d’integritat, aplicant criteris objectius en la presa de decisions, i sense vinculacions que puguin interferir en la gestió dels interessos objecte de l’activitat social o institucional de l’entitat.

La contractació de proveïdors s’ha de realitzar en un marc de lliure competència i al marge de qualsevol vinculació o interferència aliena als interessos de la Institució. Sense perjudici de les condicions econòmiques i tècniques, les relacions de col·laboració amb els proveïdors hauran de generar valor per ambdues parts.

 

La confidencialitat

 

Amb caràcter general, les persones subjectes a aquest Codi han de guardar secret respecte les dades i informació no públics que coneguin com a conseqü.ncia de l’exercici de la seva activitat professional tant si procedeixen o es refereixen a la Caixa, a empleats o directius, a membres dels seus òrgans de govern o a tercers. Aquesta obligació de secret persisteix inclús una vegada acabada la relació amb la Institució.

Transparència i confidencialitat son valors complementaris, de manera que les persones que treballen a CAIXA PENEDÈS han de ser transparents amb els mercats i alhora guardar confidencialitat de tot el que es relacioni amb els usuaris i els beneficiaris de l’obra social. Aquesta informació es objecte de la més absoluta reserva i només podrà ser facilitada en els casos en que sigui requerida en virtut de manament legal o judicial. L’accés a aquestes dades només es justifica per motius professionals i la seva custòdia i utilització ha de realitzar-se garantint el seu dret a la intimitat i amb estricta observança del que estableixi la normativa vigent, en cada moment, sobre protecció de dades de caràcter personal.

Sense perjudici de la publicitat que sigui legalment exigible, relativa a remuneracions, avaluacions professionals i dades de caràcter mèdic d’empleats, consellers i directius, aquesta mena d’informació serà tractada amb especial cura, aplicant-t’hi totes les mesures de seguretat necessàries.

 

La responsabilitat

 

Les persones subjectes al Codi han d’orientar la seva capacitat tècnica i professional en dur a terme la seva activitat a la Caixa. Es responsabilitzaran d’assolir la capacitació necessària per a obtenir el millor rendiment en l’exercici de les seves funcions, les quals prioritzaran, tret d’autorització expressa.

Una actuació professional responsable es concreta en el compromís amb la Institució i els seus valors, en el desenvolupament personal i professional, en la protecció i bon ús dels recursos de que disposa, en el tractament adequat i restrictiu de les dades de caràcter personal i en la col·laboració activa en la implantació i observança de les mesures preventives de seguretat i salut laboral.

 

La legalitat

 

S’han de complir tant les disposicions generals com la normativa interna. Es obligació de tot membre de la Caixa posar en coneixement del corresponent òrgan competent qualsevol irregularitat o il·legalitat de les que en tingui constància.

El respecte a les exigències legals s’estén també al seguiment de les recomanacions i procediments establerts o que puguin establir-se per a conservar el medi ambient, reduir tot impacte que li sigui nociu, i contribuint a un progrés sostenible garantint a les futures generacions un entorn pròsper i saludable.

 

El retorn social

 

Els excedents líquids de cada exercici econòmic que no es dediquin a la constitució de reserves es destinaran a fer obres socials, d’acord amb les bases de la legislació en aquesta matèria i seguint les orientacions del protectorat públic de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la dotació d’un fons per a la creació i manteniment d’obra benèfic social en els terrenys de l’assistència social i sanitària, la cultura i el temps lliure (3ª edat), la educació i la investigació, la conservació del patrimoni històric i artístic i del medi ambient i la dinamització socioeconòmica del seu àmbit d’actuació.

Sense perjudici del seguiment de les orientacions del Protectorat, la Caixa te plena llibertat de decisió respecte les inversions concretes a realitzar per l’obra social, que requeriran d’una gestió professionalitzada, procurant obtenir la màxima rendibilitat social, tant en la vessant directa de CAIXA PENEDÈS, com d’aquella part gestionada pels ens instrumentals dels que sigui titular i creats exclusivament per aquesta finalitat, als que seran d’aplicació els mateixos principis i criteris que el del fons de l’obra social que la Caixa gestioni directament.

Tornar a l’índex ▲

 

 

6. Normes de conducta

Les persones i els col·lectius usuaris i beneficiaris són els destinataris de l’actuació de l’Obra Social de CAIXA PENEDÈS. En clau externa, la relació amb aquests i els serveis prestats i, en clau interna, les persones subjectes al Codi, propiciaran conductes i actuacions que enforteixin els valors i principis de la Institució.

 

Operacions per compte pròpia

 

Les persones subjectes al Codi realitzaran les seves operacions en els mercats financers d’acord amb els següents principis: a) no es realitzaran operacions utilitzant informació confidencial o privilegiada d’usuaris, proveïdors o de clients de l’entitat bancària a través de la qual la Caixa desenvolupa la seva activitat financera; b) no realitzaran operacions amb ànim de lucre immediat i caràcter recurrent que exigeixi un seguiment continuo del mercat financer, de manera que pugui interferir en la seva activitat professional; c) cal evitar l’endeutament excessiu per a finançar operacions en el mercat de valors.

 

Conflicte d’interessos

 

Existeix conflicte d’interessos quan la imparcialitat de l’actuació de les persones subjectes pot esdevenir compromesa i pugui derivar-se’n un menyscabament dels interessos d’un usuari o de l’Entitat. Per tant, les persones  ubjectes al Codi han d’informar a la Caixa de les vinculacions, econòmiques o no, que puguin implicar conflicte d’interès i defensaran sempre el interès general de la Institució, avantposant-lo a qualsevol interès personal, sectorial o d’altres entitats.

 

Dedicació i incompatibilitats

 

La plantilla de la Caixa dedicarà la capacitat professional i l’esforç necessaris per l’exercici de les seves funcions. Es prohibeix l’acceptació de qualsevol tipus d’ingrés o comissió de tercers aliens a la Caixa i societats  inculades, així com l’aprofitament de la posició que en cada cas s’ostenti en el sí de la Institució.

No s’admetran obsequis ni atencions que pel seu import o valor puguin interpretar-se, segons criteris de normalitat i sentit comú, com a condicionants de la decisió o pèrdua de la independència. Aquesta pauta haurà de ser difosa entre usuaris, beneficiaris i proveïdors a l’objecte d’evitar situacions que erròniament puguin ser interpretades com a descortesia.

 

Gestió patrimonial

 

La gestió patrimonial, econòmica i financera de CAIXA PENEDÈS haurà d’ajustar-se a criteris de transparència, ús responsable, sostenibilitat i proporcionalitat. Es exigible un acurat control de les despeses amb l’austeritat i la justa dimensió pressupostària de les activitats que realitzi o promogui. La gestió dels recursos haurà de ser equilibrada, tenint en compte el rendiment, la prudència i la viabilitat a mig i llarg termini. Quant a la política d’inversions financeres, els excedents de tresoreria s’invertiran atenent a principis de seguretat, rendibilitat i liquiditat.

 

Relació amb proveïdors, usuaris i beneficiaris

 

La Caixa procurarà, en la mesura del possible, establir relacions amb proveïdors que treballin amb valors propers als que regeixen la seva activitat, sota criteris de qualitat i d’objectivitat. Per la selecció de proveïdors es  alorarà principalment: qualitat, preu, serveis addicionals i valor social que aporten. En tot cas, en el procés de selecció s’ha de garantir la transparència, la igualtat de tracte i la ponderació objectiva, així com defugir de relacions d’exclusivitat que puguin donar lloc a una vinculació personal desproporcionada.

S’evitaran les relacions econòmiques o contractuals amb activitats contràries als drets humans reconeguts als tractats internacionals o als valors propis de la Institució.Els projectes i l’acció social de la Institució, sigui  irectament o a través dels seus ens instrumentals, es gestionaran conforme a criteris de racionalitat econòmica i de màxim servei als interessos generals dins de l’àmbit territorial d’actuació que li siguin propis.

Les relacions amb usuaris i beneficiaris que s’estableixin en aquest sentit, hauran de basar-se en un coneixement i procediment transparent, que evidenciïn els propòsits de les parts implicades. En cap cas el desenvolupament de projectes o l’atorgament d’ajuts podrà hipotecar la independència de CAIXA PENEDÈS.

 

Tractament de béns, dades i documents

 

Totes les dades de caràcter personal seran tractades de forma especialment restrictiva, de manera que únicament s’obtindran aquelles que siguin necessàries.

La captació, el tractament i la utilització de dades ha de realitzar-se de forma que es garanteixi la seva seguretat, autenticitat i exactitud, el dret a la intimitat de les persones i el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Els recursos, mitjans i instal·lacions de la Entitat han de ser utilitzats per atendre i assolir l’objecte al que es destinen i no per a satisfer necessitats particulars. Els documents, material de suport i d’altres recopilats durant l’exercici de les funcions que en són pròpies, han de ser conservats de manera diligent o, convenientment destruïts si ja no han de tenir cap utilitat per a la Caixa i en evitació d’us indegut per part de tercers.

 

Política retributiva

 

La retribució d’alts càrrecs resta subjecte a la màxima transparència, amb el seu desglossament per conceptes, el seu caràcter fix o variable, inclosos incentius, dietes, contraprestacions en espècie, pensions, assegurances o qualsevol altra condició de naturalesa retributiva. La seva publicitat, quant a extensió, detall i individualització, s’ajustarà als requisits que la normativa aplicable en cada moment estableixi.

La relació laboral de caràcter especial d’alta direcció s’haurà d’instrumentar contractualment de forma detallada i, previ informe favorable de la Comissió de Retribucions i Nomenaments, sotmesa a l’aprovació del Consell d’Administració, òrgan al que s’haurà de garantir, en el supòsit de renovació estatutària o d’altre especialment significativa, el seu complert i periòdic coneixement.

La política de retribucions d’alts càrrecs estarà regida pel principi d’equilibri entre moderació i estímul, de manera que no pugui quedar compromesa la seva independència, ponderant la seva adequació al rendiment laboral, sostre competencial, grau de responsabilitat i proporcionalitat intersectorial.

 

Seguretat i salut laboral

 

Es col·laborarà tant en la implantació com en la observança de les mesures preventives en matèria de seguretat i salut laboral existents en cada moment, comunicant-se qualsevol situació que pugui posar en perill les seves condicions.

Tornar a líndex ▲

 

7. Vigència

 

El Codi Ètic, de la mateixa manera que les modificacions que pugui tenir en el futur a proposta del Comitè d’Ètica, entrarà en vigor un cop hagi estat aprovat pel Consell d’administració de CAIXA PENEDÈS, i sigui posat a disposició de les persones subjectes al mateix.

Tornar a l’índex ▲

 

8. Compliment i interpretació

 

Els empleats, directius i administradors venen obligats a conèixer el Codi, a regirse conforme a les seves pautes, a facilitar la seva difusió i implantació, a comunicar qualsevol possible infracció del mateix de la que en tinguin noticia i a cooperar amb qualsevol investigació, auditoria interna o externa, que es realitzi.

A l’objecte de garantir l’operativitat i plena eficàcia del present Codi, es crea un Comitè d’Ètica, que està format per tres membres del Consell d’Administració: el President –qui el presidirà-, el Secretari, i el vocal de major edat en cada moment mentre duri el seu mandat. Assistirà el Director General, amb veu i sense vot.

Les comunicacions sobre possibles infraccions, recomanacions o els dubtes que puguin sorgir de la seva aplicació seran trameses al Comitè d’Ètica, a qui li correspon la interpretació del Codi.

 

També son funcions del Comitè les de orientar les actuacions en cas de discrepància, resoldre conflictes que es puguin plantejar en relació al mateix tot preservant la confidencialitat deguda, vetllar per l’actualització dels            seus continguts, promoure el desenvolupament d’un comportament ètic entre les persones subjectes i realitzar els informes de la seva competència que siguin necessaris.

Amb independència de les reunions que resultin necessàries convocar a criteri del seu President, el Comitè celebrarà una reunió amb caràcter anual.

Tornar a l’índex ▲

 

Codi Ètic aprovat al Consell d’Administració de Caixa Penedès en data 16 de febrer de 2012